فرم های عملیاتی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

فرم درخواست حساب کاربری
سامانه اتوماسیون

تعهدنامه بهره برداری از پهپاد
(اشخاص حقیقی)
F-002-001

تعهدنامه بهره برداری از پهپاد
(اشخاص حقوقی)
F-003-001